Üniversitemiz Temel Değerler ve Politika Belgesi hazırlandı


Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politika Belgesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek tarafından onaylanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programları ve Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri göz önüne alınarak bölgenin yükseköğretim ve bilim merkezlerinden birisi olmak amacıyla hazırlanan politikada, üniversitemizin stratejik alanlarımızı ifade eden temalar ile stratejik amaç ve hedefleri belirlendi. Kalite Politikası, Eğitim ve Araştırma Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal İletişim Politikası olmak üzere, Üniversitemizdeki misyon ve vizyonumuza bağlı olarak günlük çalışmalarda uyulması gereken ilkeler 4 ana başlık altında sunuldu.

Kalite Politikası

Eğitim-öğretimde kalite gözetilecek ve evrensel standartlar dikkate alınacaktır ve Bilimsel faaliyetlerdeki sürekliliği, yararlılığı ve kaliteyi artırmak esas alınacaktır.

Mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek ve yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Stratejik planlama ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.

Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek için katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenecek, başarılı öğrenci ve personel teşvik edilecek, açık ve şeffaf yönetişim modelleri uygulanacak olup üniversitemizde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır

Eğitim ve Araştırma Politikası

Ar-Ge’ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek amacıyla uygulama ve araştırma merkezlerimiz ile merkezi araştırma laboratuvarlarımız geliştirilecektir.

Üretilen bilginin teknolojiye dönüşümünü sağlayacak ulusal ve uluslararası platformlarda proje çalışmalarına katılım teşvik edilecektir.

Yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini artırmaya yönelik uluslararası programlar yakından takip edilecektir. Yabancı öğrenci ve bilim insanlarının Üniversitemizdeki öğretim faaliyetlerine katılmasına yönelik hibe programlarını kullanarak öğretim elemanları ve öğrencilerin karşılıklı değişimleri sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Politikası

Artan yükseköğretim programı ve öğrenci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan idari personel ve öğretim üyesi gereksinimi hızla karşılanacak, idari yapıyı güçlendirecek ve akademik/bilimsel özgürlüğü genişletici uygulamalar benimsenecektir.

Kurumsal İletişim Politikası

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde lokomotif rol üstlenmek, bölgede bulunan sanayi kuruluşlarının teknolojik gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde paydaşların çıkarları gözetilecek, işgücü piyasası ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği artırılacaktır.

Girişimcilik ruhu ile bölgenin yararına olacak aktivitelerde en üst düzeyde rol alınacak, esnek, gelişime açık ve toplumla özdeşleşen projeler geliştirilecek ve desteklenecektir.

Kurumsallaşma adına yapılan Temel Değerler Politika Belgesi’nin her kurum için ileriye dönük olması gerektiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi sloganında da söylendiği gibi ‘Gelişen ve Geliştiren Üniversite’ olma yolunda hızlı adımlar attığını söyledi. Rektörümüz konuşmasında “Gümüşhane Üniversitemiz tarafından benimsenmiş olan yeni misyon ve vizyon çerçevesinde oluşturulan ve geleceğe ışık tutacak nitelikte olan ‘Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politikalar Belgesi’, geleceğe umutla bakabilmek, alınan karar ve izlenen politikaların sürdürülebilirliğini sağlamak, gerek kamuoyunun bilgisine sunabilmek gerekse tabi olunan kanunlar gereği şeffaf anlaşılabilir ve rapor verebilir yönetim anlayışı içinde büyük önem taşımaktadır. Hazırlanan bu politikada kurumumuzun paydaşlarıyla işbirliği içerisinde, geleceğe yönelik adımların hangi kıstaslar ve politikalar doğrultusunda atılması gerektiği ve ilerlemenin nasıl sağlanacağını gösteren bir yol haritası niteliğindedir. ‘Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politika Belgesi’nin hazırlanmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.