Öğretim Elemanı İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
İlan olunur.

 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADO ADEDİ

DRC.

UNVAN

ALES

YDS

veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Pr.

1

6

Öğr.Gör.

70

Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Gümüşhane MYO/ Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi Bölümü/ Maden Teknolojisi Pr.

1

6

Öğr.Gör.

70

Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD

1

6

Öğr.Gör.

70

Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 2 dönem ders vermiş olmak

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Diyaliz Pr.

1

6

Öğr.Gör.

70

Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası diyaliz alanında en az bir (1) yıl tecrübeye sahip olmak.

 

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ İlk ve Acil Yardım Pr.

1

6

Öğr.Gör.

70

Hemşirelik veya biyoloji lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/ Eczane Hizmetleri Bölümü/ Eczane Hizmetleri Pr.

1

6

Öğr.Gör.

(Arş.Gör.karşılık gösterilecek)

70

Eczacılık Fakültesi lisans (hazırlık sınıfı dışında en az on yarıyıllık lisans programı) mezunu olmak veya eczacılık fakültesi lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

20/11/2019

Son Başvuru Tarihi

04/12/2019

Ön Değerlendirme Tarihi

06/12/2019

Sınav Giriş Tarihi

09/12/2019

Sonuç Açıklama Tarihi

11/12/2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

:www.gumushane.edu.tr

 

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

 4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 

 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)

 2. Özgeçmiş,

 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

 6. ALES Belgesi,

 7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 9. Fotoğraf (1 adet)

 10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

 4. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

 5. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

 6. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

 7. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

 8. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 9. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 10. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.