Öğretim Elemanı Alımı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADO ADEDİ

DERECE

UNVAN

ALES

YDS

veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

Şiran Mustafa Beyaz MYO /Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık Pr

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

-

Konaklama İşletmeciliği Lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olup, ustalık belgesine sahip olmak.

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO/             

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler /

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Prg

1

6

Öğr. Gör.

70

 

Yönetim ve Organizasyon alanında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO /Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /Diyaliz Prg

1

5

Öğr. Gör.

70

 

Hemşirelik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Lisans sonrası Nefroloji Kliniği veya Diyaliz Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak

İrfan Can Köse MYO/

Ulaştırma HizmetleriBölümü/               

Posta Hizmetleri Prg

1

6

Öğr. Gör

70

 

İşletme lisans mezunu olup, işletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Posta Hizmetleri alanında en az 3 yıl sektör deneyimine sahip olmak.

İrfan Can Köse MYO/Yönetim ve Organizasyon Bölümü/         

Lojistik Prg.

1

6

Öğr. Gör

70

 

Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, İşletme alanlarından birisinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Prg

2

5

Öğr. Gör

70

 

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul

Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Kürtün Meslek Y.O/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/            

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik prg

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

 

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak

Kürtün Meslek Y.O/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/            

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik prg

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

 

Tıbbi Biyokimya Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak

Kürtün Meslek Y.O/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/            

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik prg

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

 

Maliye Anabilimdalında veya İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilimdalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Torul Meslek Y.O/ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Özel Güvenlik ve Koruma Prg

1

6

Öğr.Gör.

Muaf

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Mezunu olup, Karate Antrenörlüğü Belgesine Sahip Olmak ve alanında belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası 2 yıl deneyime sahip olmak.

Torul Meslek Y.O/ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Özel Güvenlik ve Koruma Prg

1

6

Öğr.Gör.

Muaf

 

Çalışma Ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü Lisans Mezunu olup, alanında belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası  en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

 

Kürtün MYO /Ormancılık Bölümü/Ormancılık ve Orman Ürünleri prg

1

6

Öğr.Gör.

70

 

Ormancılık ve Çevre Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

:19.12.2018

Son Başvuru Tarihi

:02.01.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi

:04.01.2019

Sınav Giriş Tarihi

:08.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

:10.01.2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

:www.gumushane.edu.tr

 

 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

1-     657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-     ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-     Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4-     Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

1-     Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2-     Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3-     Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 

 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1-       Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi,

(http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/iç-kontrol/dokümanlar/formlar/ adresinden Akademik kadro Başvuru Formu)

2-       Özgeçmiş,

3-       Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4-       Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-       Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

6-       ALES Belgesi,

7-       Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9-       Fotoğraf (1 adet)

10-    Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

1-     Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2-    Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3-     Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4-     Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5-     Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

6-     Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7-     İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8-     Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-     Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10-  Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

MUAFİYET

1-     Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2-     Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.