Temizlik Madde ve Malzemeleri Alım İhalesi

TEMİZLİK MADDE VE MALZEMELERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

TEMİZLİK MADDE VE MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       :2012/114388

1-İdarenin

a) Adresi: BAĞLARBAŞI MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ REKTÖRLÜK BİNASI NO: 89 29000 MERKEZ/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası           :4562337425 - 4562337549

c) Elektronik Posta Adresi                :sks@gumushane.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik    Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                       :Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Sosyal Tesisler Binası 5. Kat Merkez/GÜMÜŞHANE

c) Teslim tarihi                     :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, teslim edilmesi öngörülen temizlik madde ve malzemelerinin tamamı tek seferde teslim edilecektir. Teslimatlar teslim adresindeki binada bulunan depolara istifleme şeklinde yapılacaktır. Teslim edilecek malın tamamı sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 20 gün içerisinde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                :Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi Bağlar başı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:89 (Rektörlük Binası ) Merkez / GÜMÜŞHANE

b) Tarihi ve saati                :04.09.2012 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numunelerin veya teknik bilgilerin yer aldığı katalogların veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanların ayrı ayrı veya birlikte sunulması zorunludur. Numune sunacak istekliler tarafından her bir kalem mal için ayrı ayrı olmak üzere birer adet numune verilmesi, bir kalem mal için birden fazla marka ve modelde alternatif numune verilmemesi gerekmektedir. İstekliler tarafından her bir numune ambalajının (poşet, kutu, koli) ağzı kapatılacak, kapatılan yer imzalanmış ve mühürlenmiş veya kaşelenmiş olacaktır. Numune ambalajının üzerinde İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, adresi, numunelerin hangi kalem için verildiğinin, numunenin hangi işe ait olduğu ve idareye ait bilgiler silinmez bir şekilde tahrifatsız olarak yazılacak ve ihale tarih ve saatine kadar tutanak karşılığında İdareye teslim edilecektir. Teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunacak istekliler, ilgili kaleme ait örnek olduğunu net olarak belirtmek amacıyla, katalokta bilgileri ve resmi bulunan ilgili malı tükenmez kalem ile daire içine alacak, katalokta işaretlenen örneğin hangi mal kalemine ait olduğunu açıkça yazacak ve imzalayıp kaşeleyecektir. Kataloglar teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif zarfı dışında haricen katalog teslim alınmayacaktır. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman sunacak istekliler her bir mal kalemi için ayrı ayrı olmak üzere teklif ettiği ürünlerin markalarını, birim ambalaj miktarlarını (kg veya litre) ve üretici firmanın adını açık olarak yazacak ve hazırlanan dokümanın her bir sayfasını imzalayıp kaşeleyeceklerdir. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif zarfı dışında haricen teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman teslim alınmayacaktır. İstekliler tarafından teklifleri kapsamında bazı ürünler için numune, bazı ürünler için katalog ve bazı ürünler için teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman sunulabilir. Teklifleri kapsamında satın alınacak malın tamamını kapsayacak şekilde; numune, katalog veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlardan her hangi birini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:89 (Rektörlük Binası ) Merkez / GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:89 (Rektörlük Binası ) Merkez / GÜMÜŞHANE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Duyuru Ekleri
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Tel: 456 233 1000 pbx Faks: 456 233 1119