Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Uygulama Esasları

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÖREVDE YÜKSELME  VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Görevde Yükselme Sınavı Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampusu Sağlık Yüksekokulu Çok amaçlı toplantı salonu  adresinde 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü saat 14.00  , Unvan değişikliği sınavı Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampusu Sağlık Yüksekokulu Çok amaçlı toplantı salonu adresinde 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü saat 14.00 da  yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Görevde Yükselme Sınav sorularının %60 alan bilgisi, %40 ı ortak konulardan hazırlanacaktır.

Unvan değişikliği sınav soruların tamamı  unvanla ilgili alanlardan hazırlanacaktır.

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur;

a)      T.C Anayasası

  1. Genel Esaslar
  2. Temel Hak ve Ödevler
  3. Devletin Temel Organları

b)      Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik

c)      Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat

d)      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

e)      Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma ile ilgili Kurallar

f)        Halkla İlişkiler

g)      Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular

h)      Etik davranış İlkeleri

SINAV UYGULAMASI

Görevde Yükselme Sınavı 120 dakika olup tek oturum halinde yapılacaktır. Görevde Yükselme Sınavı çoktan seçmeli (dört seçenekli) 100 sorudan oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır. Unvan değişikliği Sınavı 60 dakika olup tek oturum halinde yapılacaktır. Unvan değişikliği sınavında çoktan seçmeli (dört seçenekli) 50 sorudan oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.

Sınav soruları adaylara dağıtılan ders notları ve eğitim materyallerinden hazırlanacaktır.

Adaylar sınava fotoğraflı personel kimlik kartı veya özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirler. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri, data bank vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Adayların sınav esnasında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını  yanlarında bulundurmaları yasaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları  Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri dikkate alınarak Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Yükseköğretim Kurumları  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınarak tespit edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda Yükseköğretim Kurumları  Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurumları  Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince sınav kuruluna intikalinden itibaren beş iş günü içerisinde ilan edilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; sınav sonuçları ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının http://www.gümüşhane.edu.tr Internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Sınav Kuruluna dilekçe ile yapabilecektir.

Sınav Kuruluna intikal eden itirazların  inceleme sonuçları, Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecektir.

Her türlü Sınav evraklarının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında Bilgi Edinme Kanununa göre aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

 

                                                                                 

Not: Sınava girecek adaylardan; görevde yükselme ve unvan değişikliği gruplarından seçecekleri birer temsilci ile yetkili sendika temsilcisi sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde komisyona katılabilecekler ve sınav sonuçları tutanakla tesit edilecektir.

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Tel: 456 233 1000 pbx Faks: 456 233 1119